เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget RSS

Widget RSS เป็น Widget สำหรับแสดงข่าว RSS ในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถแสดงรูปภาพจาก RSS ได้

<section class="homepage">
  <header><h1>GCMS Album</h1></header>
  <div id="rss-entertain" class="rss_widget">Loading...</div>
</section>
<script>
  new GRSS('http://gcms.in.th/gallery.rss?album=-1').show('rss-entertain',0);
</script>

การติดตั้ง GRSS เป็นการติดตั้งร่วมกันทั้ง Javascript และ HTML ครับ โดยการแทรกโค้ดด้านบนลงในหน้าที่ต้องการติดตั้ง โดยการคลิกที่ ดูรหัส HTML ของ Editor แล้วแทรกโค้ดด้านบนลงในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับ สำหรับ class rss_widget เป็น class เริ่มต้นที่มีการกำหนด CSS ไว้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สามารถเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นได้

new GRSS(rss_url, options).show(div_id, refresh_time);
 • rss_url ระบุ URL ของ RSS ที่ต้องการแสดงผล
 • options เป็นข้อมูลชนิด hash สามารถระบุหรือไม่ก็ได้ครับ
  • rows จำนวนแถว (ปกติ 2)
  • cols จำนวนคอลัมน์ (ปกติ 2)
  • imageWidth ความกว้างของรูป Thumbnail (ปกติ 75 พิกเซล)
  • className คลาสของตารางแสดงข่าว (ปกติ table_rss_class)
  • detaillen ความยาวตัวอักษรของส่วนรายละเอียด (ปกติ 90 อักษร)
 • div_id id ของพื้นที่แสดงผล RSS
 • refresh_time กำหนดช่วงเวลา Refresh ข่าว (วินาที) ปกติควรใส่ค่า 0 เนื่องจากข่าว RSS มักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงบ่อย

Widget RSS มีติดตั้งมาแล้วพร้อมกับ GCMS 4.1.0 ครับ สามารถเรียกใช้ได้ทันที

GCMS Album

Loading...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^